Ogólne warunki

Ogólne warunki handlowe, dostawa i płatności Agencja Reklamowa MITRA

1 Ogólne warunki handlowe

1.1 Zamówienia będą realizowane zgodnie z następującymi warunkami. Odmienne przepisy wymagają formy pisemnej. Umowy ustne oraz telefoniczne nie są wiążące.

1.2 Kontr-potwierdzenia Klienta w odniesieniu do jego warunków handlowych lub zakupu są niniejszym sprzeczne.

1.3 Ceny podane w ofercie wykonawcy podlegają zastrzeżeniu, że dane zamówienia, na których opiera się oferta, pozostają niezmienione. Ceny wykonawcy nie zawierają podatku od wartości dodanej VAT (23%). Ceny wykonawcy są cenami ex-works. Nie obejmują kosztów pakowania, frachtu, wysyłki, ubezpieczenia i innych kosztów wysyłki.

1.4 Klient dostarczy Agencji Reklamowej MITRA wszystkie dokumenty wymagane do wykonania zamówienia (przy zamówieniu pudełek ze znakowaniem) , takie jak pliki gotowe do druku, w formie nadającej się do wydruku cyfrowego lub tampon-druku w formie elektronicznej. Jeśli Klient udostępnia dane na nośnikach danych, przekazuje je bezpłatnie zgodnie z podanymi specyfikacjami, wyłącznie w formie duplikatów. Agencja Reklamowa MITRA nie jest zobowiązana do sprawdzania materiałów produkcyjnych dostarczonych przez Klienta. W ramach dobrej praktyki, Agencja Reklamowa MITRA, jeśli ma wątpliwość co do jakości materiału otrzymanego od Klienta informuje Klienta o tym fakcie i sugeruje poprawienie plików. Agencja Reklamowa MITRA nie ponosi jednak odpowiedzialności za wyprodukowane materiały, po akceptacji Klienta do druku. Wszystkie narzędzia wyprodukowane do realizacji (np. formy drukowe, narzędzia itp.) pozostają własnością firmy Agencja Reklamowa MITRA, nawet jeśli Klient ponosi koszty produkcji.

1.5 Elementy operacyjne używane przez Agencję Reklamową MITRA do produkcji produktu, np. klisze drukowe, litografie, płyty drukarskie, ekrany drukarskie, matryce i nośniki danych itp. pozostają własnością firmy Agencja Reklamowa MITRA, nawet jeśli są naliczane osobno i nie są dostarczane Klientowi.

1.6 Dokumenty i przedmioty wymienione w punktach 1.4 i 1.5 są przechowywane przez okres sześciu miesięcy w celu ewentualnego ponownego zamówienia. Jeśli Klient wyrazi życzenie, że ma być inaczej, należy to wyraźnie przekazać na piśmie.

1.7 Po akceptacji Klienta i zwolnieniu pracy do druku, wszelkie zmiany, w tym wynikające z przestoju maszyny, zostaną naliczone Klientowi. Jeśli zmiany nastąpią po akceptacji druków testowych, powtórzenie druków testowych również zostanie naliczone. Jeśli rozpoczęty zostanie proces produkcji nakładu, Klient obciążony zostanie z już wyprodukowane ilości materiału, oraz za ponowne uruchomienie produkcji w całościowym nakładzie.

1.8 Szkice, skład wzoru, odbitki testowe, próbki i podobne prace wstępne zainicjowane przez Klienta będą naliczane, nawet jeśli zamówienie nie zostanie złożone.

1.9 Agencja Reklamowa MITRA ma prawo zanotować nazwę firmy lub dowolne inne oznaczenie pochodzenia lub producenta produktu na opakowaniu, a także w materiałach drukarskich.

2 Warunki dostawy

2.1 Agencja Reklamowa MITRA ma prawo do częściowych dostaw i częściowych usług. Nadmierne lub krótkie dostawy do 10% są dopuszczalne.

2.2 Bez konsultacji z Klientem, Agencja Reklamowa MITRA ma prawo do zwiększania lub zmniejszania ilości zamówienia w rozsądnych granicach i zgodnie z procesami produkcyjnymi i jednostkami pakowania znanymi Klientowi. Dostarczona ilość zostanie zafakturowana.

2.3 Uzgodnione terminy dostawy będą dotrzymywane w miarę możliwości. Daty dostawy nie należy traktować jako podstawy do umów wiążących Klienta z innymi podmiotami, chyba że zostanie to wyraźnie odnotowane na piśmie. Terminy dostawy są ustalane i potwierdzane pisemnie przez Agencję Reklamową MITRA.

2.4 W przypadku działania siły wyższej, pandemii, zakłóceń operacyjnych, strajków, lokautów, bojkotów, które wpływają na działalność Agencji Reklamowej MITRA lub ważnych poddostawców, w przypadku opóźnionej dostawy surowców, przeszkód transportowych i innych okoliczności, w których Agencja Reklamowa MITRA lub kupujący nie ma możliwości wywierania wpływu, odpowiedzialność Agencji Reklamowej MITRA nie ma zastosowania.

2.5 W takich przypadkach ani Agencja Reklamowa MITRA, ani kupujący nie biorą odpowiedzialności za opóźnienia ani w dostawie towaru, ani w jego przyjęciu. W przypadku nieprzewidzianych wydarzeń w rozumieniu poprzednich postanowień, Agencja Reklamowa MITRA ma prawo odstąpić od umowy w całości lub w części.

2.6 Roszczenia odszkodowawcze kupującego lub roszczenia z tytułu zakupów lub podobnych w związku z takim odstąpieniem są wykluczone. Jeśli Agencja Reklamowa MITRA jest domyślnym dostawcą towaru do Klienta, kupujący musi ustalić odpowiedni okres karencji, zanim będzie mógł uzyskać prawa wynikające z opóźnień w dostawie.

2.7 Przesyłka jest zawsze na ryzyko kupującego. Jeżeli kupujący decyduje się na ekspresową dostawę lub ubezpieczenie, dodatkowe koszty ponosi kupujący, niezależnie od tego, czy jest to wymagane. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towarów w tranzycie, a także skutki wszelkiego rodzaju siły wyższej, zablokowania transportu itp., ponosi kupujący.

Ostatnio oglądane