Pudełka metalowe i uszlachetnianie produktów w firmie dose+

Ogólne warunki handlowe, opłat, dostawy i sprzedaży dokonywanej przez dosenspezialist gmbh

 

1 Postanowienia ogólne

1.1 Zamówienia zostają realizowane według poniższych zasad. Odmienne zasady wymagają potwierdzenia pisemnego. Porozumienia ustne i telefoniczne są niezobowiązujące.

1.2 Ninejszym zostaje wniesiony sprzeciw w stosunku do potwierdzeń przeciwnych  klienta z uwagi na jego warunki prowadzenia działalności lub warunki sprzedaży.

1.3 Ceny podane przez wykonawcę w ofercie obowiązują pod zastrzeżeniem, że w złożonej ofercie służące za podstawę dane oferty pozostają niezmienione. Ceny wykonawcy nie zawierają VAT.  Ceny wykonawcy są cenami loco. Nie zawierają one opłaty za opakowania, fracht, porto, ubezpieczenia i innych kosztów wysyłki.

1.4 Zamawiający udostępnia dosenspezialist gmbh wszystkie do realizacji zamówienia konieczne dokumenty jak na przykład filmy druku, nośniki danych itd., bezpłatnie i stosownie do wyznaczonej specyfikacji a mianowicie tylko i wyłącznie jako duplikat.  Przy utracie lub uszkodzeniu tych dokumentów, dosenspezialist gmbh odpowiada za to  maksymalnie w wysokości kosztów materiału. Dosenspezialist gmbh nie jest zobowiązany do sprawdzenia dostarczonych przez klienta dokumentów do produkcji.  Wszystkie wyprodukowane do realizacji produkcji narzędzia (np. filmy druku, narzędzia itp.) pozostają  we własności   dosenspezialist gmbh, również jeśli klient ponosi koszty ich wykonania. 

1.5 Użyte przez dosenspezialist gmbh do produkcji produkty  i obiekty przedsiębiorstwa np. filmy, litografy, płyty drukarskie, sita drukarskie, matryce lub nośniki danych pozostają, jeśli nie zostało to inaczej obliczone, własnością dosenspezialist gmbh i nie zostają wydawane.

1.6  W punkcie 1.4 i 1.5  wyjaśnione dokumenty i obiekty są przechowywane na okres sześciu miesięcy do ewentualnych późniejszych dodatkowych lub ponownych zamówień. Jeśli klient wyrazi odmienne życzenie, musi być ono przekazane na piśmie.

1.7 Dodatkowe zmiany z polecenia zleceniodawcy, łącznie ze związanym z tym przestojem maszyn, zostaną naliczone zamawiąjącemu. Do dodatkowych zmian zaliczają się również powtórzenia odbitek próbnych, które zostały zażądane z powodu niewielkich różnic i odstąpień w stosunku do projektu .

1.8 Szkice, projekty, pakiety próbne, nadruki próbne, wzory i podobne  prace wstępne, które zostaną zlecone przez zleceniodawcę, zostaną policzone, nawet jeśli nie zostanie złożone zlecenie.

1.9 Dosenspezialist gmbh ma prawo odnotować na opakowaniach i materiałach druku nazwę firmy lub inne wskazówki dotyczące pochodzenia lub producenta produktu .

 

2 Warunki dostawy

2.1 Dosenspezialist gmbh jest uprawniony do dostaw lub usług częściowych. Większe lub mniejsze o 10%  dostawy są dopuszczalne.

2.2 Dosenspezialist gmbh jest uprawniony do dopasowania ilości zamówienia bez konsultacji ze zleceniodawcą  w dostosowanych do możliwości ramach oraz odpowiednich do znanych zamawiającemu procesów pracy i jednostek opakowania.  Naliczona zostaje dostarczona ilość.

2.3 Potwierdzone terminy dostaw będą w miarę możliwości dotrzymane. Potwierdzony termin dostawy nie jest traktowany jako uzgodnienie transakcji terminowej, chyba że zostanie to jednoznaczne potwierdzone na piśmie. Dosenspezialist GmbH zastrzega sobie prawo do  częściowej sprzedaży oferowanych artykułów w sklepie online. Akceptacja dostawy jest ważna tylko z pisemnym potwierdzeniem zlecenia przez jednego z pracowników Dosenspezialist GmbH.

2.4 Przy wypadkach losowych, awariach, strajku, lokaucie, bojkocie, które dotyczą zakładów dosenspezialist gmbh lub ważnego poddostawcy, w wypadku spóźnionych dostaw surowców, utrudnieniach transportu lub innych okolicznościach, na które  dosenspezialist gmbh lub kupiec nie mają możliwości wpływu, dosenspezialist gmbh nie posiada odpowiedzialności cywilnej.

2.5 W takich wypadkach nie następuje dla dosenspezialist gmbh zwłoka dostawy ani dla kupującego zwłoka w odbiorze. W przypadku nieprzewidzianych wydarzeń w sensie poprzedzających postanowień dosenspezialist gmbh ma prawo w całości lub częściowo odstąpić od umowy.

2.6 Roszczenia klienta o odszkodowanie lub roszczenia za kupno towaru w zastępstwie niedostarczonego lub tym podobne  z powodu jakiejkolwiek rezygnacji są wykluczone. Jeśli  dosenspezialist gmbh zalega z usługą, klient musi wyznaczyć stosowne przedłużenie terminu, zanim oprze swoje roszczenia za opóźnienie dostawy.

2.7 Wysyłka następuje zawsze, również z dostawą franko fracht, na ryzyko kupującego. Jeśli kupujący życzy sobie przesyłki ekspresowej lub pilnej albo chce ubezpieczyć wysyłkę towaru,  koszty dodatkowe ponosi kupujący.  Za niebezpieczeństwo zguby lub uszkodzenia towaru podczas transportu oraz również wpływ sił wypadków losowych, blokady transportu i tym podobne, koszty ponosi kupujący. Rodzaj wysyłki,  drogę przewozu oraz odpowiedni materiał opakowania ustalany jest wyłącznie przez dosenspezialist gmbh.

3 Warunki płatności

3.1 Zapłata (cena netto plus VAT) dokonywana jest po otrzymaniu rachunku bez potrąceń. Rachunek zostaje wystawiony  przed lub w dniu dostawy, dostawy częściowej lub w  gotowości dostawy (dług odbiorczy, zwłoka w odbierze). Weksle są zatwierdzane tylko po szczególnym uzgodnieniu.  Dyskonto i wydatki ponosi zleceniodawca. Są one również do natychmiastowej zapłaty przez zleceniodawcę. Za terminowe przedłożenia, protestowanie, zawiadomienie i wycofanie weksla przy braku realizacji zlecenia, zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności, o ile on  oraz osoba wykonująca zobowiązania dłużnika  nie są obciążone zamiarem lub rażącym niedbalstwem. 

3.2 Przy przygotowaniu niezwykle dużych ilości, szczególnych materiałach lub świadczeniach wcześniejszych może zostać wymagana opłata z góry.

3.3 Dosenspezialist gmbh zastrzega sobie według własnego uznania postanowić dostawę  za pobraniem lub wymagać płatności z góry. Jeśli klient życzy sobie dostawę z zapłatą przy odbiorze (cel), konieczne jest aby pozostawić dosenspezialist gmbh sposobność sprawdzenia kredytu. Jeżeli zamawiający nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych lub jeśli znane są okoliczności by podważyć jego zdolność kredytową, tak będą natychmiast wymagane wszystkie wierzytelności.

3.4 Przy opóźnionej zapłacie są naliczane odsetki za zwłokę oraz wydatki od wygaśnięcia terminu płatności, z zastrzeżeniem wszystkich dalszych roszczeń. Jeśli klient zalega z opłatą, dosenspezialist gmbh ma prawo wymagać zapłaty za wszystkie otwarte rachunki, również za te, które termin płatności jeszcze nie wygasł.

3.5 Czeki i weksle są ważne dopiero po realizacji jako opłatę.  Koszty dyskonta ponosi klient. Przyjęcie akceptów i weksla klienta, które są dostarczane przez nabywcę,  są ważne jako prolongata w wysokości sumy weksla. Dosenspezialist gmbh jest jednak upoważniony do zwrócenia klientowi akceptów lub wekslów:  w szczególnośći wtedy, gdy klienci nie są zdolni do dyskonta lub gdy dosenspezialist gmbh posiada powód, aby mieć wątpliwości co do punktualnej realizacji i wykupu.  Przy  zwrocie akceptów i wekslów odpada prolongata. W wypadku podania do wiadomości  oprotestowania weksla lub działań egzekucyjnych przeciwko klientowi,  wszystkie roszczenia dosenspezialist gmbh przeciwko klientowi   są do natychmiastowej zapłaty.

3.6 Kompensacja jak i domaganie się prawa zatrzymania przeciwko wymaganiu zapłaty są wykluczone.

3.7 Jeśli dostawa  zostanie odwleczona na życzenie klienta, następuje wystawienie rachunku przy gotowości do dostawy.

3.8 Jeśli po zawarciu umowy wystąpi u klienta znaczne pogorszenie stosunków majątkowych,  przez które zostanie zagrożona zapłata ceny kupna, sprzedający może wymagać świadczenia wcześniejszego.

4 Reklamacje z tytułu wad

4.1 O wadach należy zawiadomić dosenspezialist gmbh po wpływie towaru u klienta lub przez niego określonego miejsca dostarczenia towaru w przeciągu jednego tygodnia, pisemnie przy załączeniu wzoru ubytku reklamowanego produktu. Towar, który został użyty lub przerobiony, nie może zostać zareklamowy. Po upływie tego okresu towar liczy się jako zatwierdzony.

4.2 W wypadku uzasadnionych reklamacji  dosenspezialist gmbh przyjmie zwrot towaru, wymieni go lub udzieli klientowi  rabatu.  Odpowiedzialność cywilna  dosenspezialist gmbh za szkody z dostawy wadliwego towaru lub z dostawy towaru innego niż zamówiony jest ograniczona do uzależnionej od wysokości ceny kupna zużytej części zareklamowanej dostawy. Dalej idące roszczenia jakiegokolwiek rodzaju są wykluczone.

4.3 Jeśli klient przechowuje swój towar u dosenspezialist gmbh na magazynie, tak rozpoczynają się wymienione wyżej terminy odbioru rachunku, które zostały przyznane towarowi przez dosenspezialist gmbh. Dosenspezialist gmbh jest zobowiązany do dania możliwości klientowi sprawdzenia towaru na magazynie.

4.4 Odstępstwa od koloru przy nadruku na opakowaniach lub przedmiotach druku w porównaniu do wytycznej nie uprawniają klienta do odrzucenia odbioru. Odstępstwa od koloru nie stanowią spadku wartości produktu.

4.5 Przy terminowej i uzasadnionej reklamacji dosenspezialist gmbh  ma prawo według własnego wyboru do dostawy zastępczej z ponownym terminem dostawy, do przyjęcia zwrotu towaru z zapisaniem sumy na dobro rachunku lub do poprawki.  Daleko idące roszczenia klienta, szczególnie do zmiany, obniżenia ceny kupna lub odszkodowania są wykluczone. Przedawnienie następuje w ciągu miesiąca po odrzuceniu przez dosenspezialist gmbh reklamacji z tytułu wad. 

4.6 Przy towarach promocyjnych prawo zwrotu jest wykluczone, przy towarze drugiego gatunku ogranicza się na tym, że wybrakowany towar  jest dostarczony. Przesyłki zwrotne, które zostały dostarczone jak udowodniono przez dosenspezialist gmbh, mogą nastąpić tylko za pisemną zgodą.

5 Gwarancja

5.1 Ewentualne rekomendacje dosenspezialist gmbh dotyczące możliwości użytkowania dostarczonego towaru są niezobowiązujące. Są one wprawdzie wynikiem skrupulatnych weryfikacji, jednak przy wszechstronności zastosowań lub metod pracy mogą być uznawane tylko jako wytyczna. Gwarancja za poszczególny przypadek nie może zostać dlatego przyjęta. Klient jest zobowiązany  w każdym przypadku sprawdzić produkt przed rozpoczęciem przetwarzania. Kupujący musi się upewnić, że towar jest odpowiedni do wcześniej ustalonego celu zastosowania.

5.2 Zamiast prawa klienta do zmian lub redukcji zostaje uzgodnione prawo do poprawek.  O ile dostarczony objekt znajduje się poza siedzibą sprzedawcy, nie zostaną ponoszone koszty trasportu, infrastruktury  i porto. Dosenspezialist gmbh zastrzeżone jest prawo do dostawy zastępczej zamiast przeprowadzenia poprawek.

5.3 Gwarancja nie zostaje objęta za błędy, które powstały przez nieodpowiednie korzystanie, nieprawidłowy użytek, błędne podłączenie lub obce oddziaływania.

6 Zwrot towaru

Zwroty są możliwe tylko za zgodą dosenspezialist gmbh. Za zwrócony towar zostaje zapisana na dobro rachunku wartość w danym czasie, jednak nie więcej niż wartość rachunku po odciągnięciu kosztów za nowy wygląd i opłaty manipulacyjnej, o ile zwrot nie następuje z powodu uzasadnionej reklamacji. 

7 Zastrzeżenie własności

7.1 Towar pozostaje aż do całkowitej zapłaty za wynikające z zakupów ze stosunków handlowych z kupującym roszczenia, własnością dosenspezialist gmbh. Jeśli klient nie wywiązuje się zgodnie z regulaminem ze swoich zobowiązań płatniczych, jest on zobowiązany do wydania towaru zastrzeżonego. Przy rachunkach bieżących zastrzeżona własność liczy się jako zabezpieczenie dla salda wierzytelności.

7.2 Klient jest upoważniony do przerabiania dostarczonego towaru w normalnym toku postępowania i do sprzedawania w nieprzetworzonym lub przetworzonym stanie. Zastawienie lub przeniesienie własności w celu zabezpieczenia wierzytelności, które znajdują się we własności zatrzeżonej sprzedawcy  nie jest dozwolone. Klient dokonuje opracowywania i przerabiania towaru zastrzeżonego dla dosenspezialist gmbh i dla ostatniego nie powstają przy tym żadne zobowiązania.   Przy przerabianiu i powiązaniu towaru zastrzeżonego z innym, nie należącym do dosenspezialist gmbh towarem, należy się sprzedającemu przy tym powstały udział w prawie współwłasności nowej rzeczy w stosunku wartości towaru zastrzeżonego do pozostałego przerobionego towaru w chwili przerabiania lub powiązania.

7.3 Jeżeli klient w efekcie opracowania lub przeróbki stanie się wyłącznym właścicielem nowej rzeczy, tak zgadzają się strony umowy, że klient i jednocześnie sprzedawca przyznaje współmiernie do wartości przerobionego lub powiązanego towaru zastrzeżonego  współwłasność nowej rzeczy i przechowuje ją nieodpłatnie dla sprzedawcy.

Jeśli klient sprzedaje  w stanie niezmienionym, przerobionym lub opracowanym objęte zastrzeżeniem własności towary, tak ceduje on już teraz aż do spłaty  wszystkie przeciwko niemu istniejące roszczenia sprzedawcy, które są z takowych sprzedaży powstałymi wierzytelnościami  przeciwko swojemu nabywcy ze wszystkimi prawami ubocznymi.             

Dosenspezialist gmbh przyjmuje niniejszym to odstąpienie. Na żądanie klient jest zobowiązany wręczyć dosenspezialist gmbh konieczne do domagania się praw dokumenty. Kupujący jest upoważaniony ściągać takiego rodzaju roszczenia ale zobowiązuje się do tego aby ściągniete sumy natychmiast odprowadzić do dosenspezialist gmbh. Dosenspezialist gmbh zobowiązuje się po wymienionych wyżej określeniach dopuścić należne zabezpiecznie na żądanie klienta według własnego wyboru o tyle, na ile jego wartość przekracza 20%  roszczenia, które jest do zabezpieczenia.

7.4 Klient musi niezwłocznie poinformować  dosenspezialist gmbh o działaniach egzekucyjnych osób trzecich nad towarem zastrzeżonym lub o z góry odstąpionych roszczeniach. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego wydania wszystkich do interwencji niezbędnych dokumentów.

8 Produkcja/ Etykietowanie towarów/ prawa autorskie

8.1 Każda zmiana produktu lub zastosowanie szczególnej etykiety, które są lub mogą być uznane za znak towarowy klienta lub osób trzecich (znak towarowy producenta) są niedopuszczalne.  O ile przeciwko dosenspezialist GmbH zostaną w tej kwestii skierowane zarzuty o roszczenia naruszenia przepisów, dosenspezialist GmbH jest uwolniony od zarzutów. Należy mieć na uwadzę, że wywóz towaru może być związany z naruszeniem tematyki  praw autorskich podmiotów trzecich lub praw w innych krajach. Dosenspezialist GmbH odrzuca wszelką odpowiedzialność, jeśli właściciele owych praw zagranicznych wykorzystają swoje prawa w stosunku do klienta. 

8.2 Przy produkcji opakowań przez firmę dosenspezialist gmbh klient gwarantuje, że opakowania i pudełka itp. nie łamią praw ochronnych osób trzecich, wzoru użytkowego, znaku towarowego i podobnych prawnych zasad i zakazów. Jeśli z powodu popełnienia takich wykroczeń powstaną roszczenia lub zostanie wszczęte postępowanie przeciwko dosenspezialist gmbh, dosenspezialist  gmbh jest z tych roszczeń lub związanymi z nimi kosztami zwolniony.

9 Miejsce wykonania i jurysdykcja

Miejscem wykonania dostaw i płatności jest miasto Gotha. Jurysdykcją, także w zakresie spraw wymiany lub sprawdzeń, jak również w sprawie roszczeń klienta wobec sprzedawcy Dosenspezialist GmbH odpowiedzialny jest sąd rejonowy lub sąd okręgowego przydzielony Dosenspezialist GmbH.