Pudełka metalowe i uszlachetnianie produktów w firmie dose+

Opakowania na bony podarunkowe

Oryginale opakowanie na bon podarunkowy

Je¶li jaki¶ warto¶ciowy bon czy kupon ma zostaæ komu¶ podarowany, to czêsto brakuje do tego pasuj±cego opakowania ze wzglêdu na brak pomys³ów. Ze zwyk³ego bonu mo¿na zrobiæ czêsto oryginalny prezent, je¶li zostanie on przekazany w odpowiednim opakowaniu. Solidny souvenir w postaci pude³ka na voucher nadaje sie zarówno do zakupionych bonów podarunkowych, do wizytówek jak i wiele innych rzeczy. Nasze pude³ka na bony podarunkowe s± dostêpne w dwóch kszta³tach: w okr±g³ym jak i w kwadratowym. Bezpieczne przechowywanie jest zapewnione poprzez odpowiednie wyt³oczenie na bony podarunkowe, dziêki niemu zawarto¶æ przypadkowo nie wypadnie podczas otwierania. Kwadratowe opakowanie na bony podarunkowe jest wyposa¿one w wygodn± pokrywê zawiasow±. Pokrywka okr±g³ych pude³ek jest zdejmowana.

Ró¿ne mo¿liwo¶ci wykorzystania opakowania na bony podarunkowe


Tak z dba³o¶ci± wyprodukowane metalowe pude³ko jest perfekcyjnym opakowaniem dla podarowania komu¶ bonów, kart rabatowych i innych wa¿nych kuponów. W wiêkszej ilo¶ci opakowania te mog± byæ podarowane jako atrakcyjne gratisy dla istniej±cych lub potencjalnych klientów. Opakowania na bony podarunkowe s± równie¿ dostêpne w mniejszej ilo¶ci. Istnieje mo¿liwo¶æ nadruku w³asnego lub firmowego wzoru w celach promocyjnych. W tym przypadku oferujemy nie tylko czarno-bia³y nadruk lecz tak¿e kolorowe zdjêcia mog± byæ ozdob± opakowania na bony podarunkowe. Równie¿ specjalne wysokie i g³êbokie wyt³oczenie jest mo¿liwe do zrealizowania. Tak piêknie wykonane opakowania na bony podarunkowe z pewno¶ci± nie zostan± niezauwa¿one lub ewentualnie mog± byæ one wykorzystane w innym celu w przysz³o¶ci.