Pudełka metalowe i uszlachetnianie produktów w firmie dose+
Puszki filmowe

Puszki filmowe s? szczeg?lnymi opakowaniami, kt?re natychmiast budz? wspomnienia i z nimi zwi?zane nostalgiczne uczucia. Nawet dla m?odych ludzi ten klasyczny design i ka?demu znane t?oczenie na pude?ku, kojarzone jest z ukochanymi filmami. Po??czenie z medium filmu i innymi medialnymi produktami jest praktycznie automatycznie wytworzone.

Oferujemy palet? wysokiej jako?ci pude?ek filmowych ze sprawdzonej bia?ej blachy o srebrno-matowej powierzchni. R?wnie? bez indywidualnego logo czy grawury oferujemy naszym produktem rozszerzenie asortymentu dla dzia??w biznesowych.
W dziedzinie prezent?w reklamowych optyka tego metalowego pude?ka jest szczeg?lnym atutem, je?li pomi?dzy us?ugami a?produktem istnieje powi?zanie z tematem kina lub filmu. Pewna cz??? przekazu reklamowego Pa?stwa znajduje si? ju? w samym pude?ku. Ze wzgl?du na d?ugowieczno?? naszych opakowa? zachowa si? Pa?stwa logo na opakowaniu na zawsze w pami?ci.?

Puszki filmowe -? synergia mi?dzy design a form?

Okr?g?e, p?askie opakowanie z bia?ej blachy mo?na zastosowa? w wielu dziedzinach. W ka?dej z tych puszek mo?e by? przechowywane to, co do niej tylko pasuje. Do naszych opakowa? pasuj? p?yty CD jak i p?yty gramofonowe w du?ym formacie i naturalnie klasyczne szpule z filmem, kt?re by?y pierwotnie do nich przeznaczone.?

Wyb?r tego, co mo?e znale?? si? na Pa?stwa prezencie reklamowym z w?asnym logo na g?rnej pokrywce i d?ugowiecznymi, t?oczonymi danymi kontaktowymi pod spodem pude?ka, jest praktycznie nieograniczony. Wykorzystajcie Pa?stwo asocjacj? z medium filmu i zapakujcie w?asn? prezentacj? w jedn? z naszych puszek filmowych. Nasze metalowe opakowanie nada ka?demu prezentowi szlachetny podmuch "wielkiego kina."
Zaproponujcie r?wnie? swoim klientom pasuj?cy produkt z w?asnego sortymentu aby naby? go razem z tym klasycznym i d?ugowiecznym opakowieniem? na prezent. Odpowiednie wk?adki pasuj?ce do naszych pude?ek mo?na znale??w naszej ofercie.?

Indywidualizm - zralizujemy Pa?stwa wyobra?enia


Prezenty reklamowe powinny opr?cz wyj?tkowego design wykaza? si? praktyczno?ci? oraz zaoferowa? miejsce na przekaz reklamowy. Nasze metalowe pude?ka daj? si? idealnie spersonalizowa?. Dzi?ki naszemu wieloletniemu do?wiadczeniu mo?emy za pomoc? technik nadruku nanie?? na metalowe opakowania wybrane przez Pa?stwa motywy za pomoc? t?oczenia lub grawerowania laserowego. Je?li planuj? Pa?stwo poszerzenie swojego sortymentu naszymi opakowaniami, mo?emy nanie?? wybrany motyw wed?ug indywidualnych wymaga?.?
Je?eli? chcieliby Pa?stwo zaoferowa? nasze puszki filmowe jako dodatkowe opakowanie na prezent, mo?na subtlenie nanie?? dane Pa?stwa firmy? na doln? cz??? opakowania za pomoc? techniki t?oczenia: tym sposobem opakowanie stanie si? dodatowym medium reklamy dla Pa?stwa przedsi?biorstwa.

Wykorzystajcie Pa?stwo naturalne asocjacje dzi?ki formie puszki filmowej na swoj? korzy?? i po??czcie w?asne produkty lub przekazy reklamowe z podmuchem "wielkiego kina." Wykreujcie swoimi motywami wyj?tkowe opakowanie dla swojego przeboju kinowego. ?